Gästkrönika:

Enligt svensk lag har markägare rätt till intrångsersättning

Av
Marianne Andersson

ordförande LRF Skåne

GÄSTKRÖNIKA. I många av Skånes landsbygdskommuner pågår just nu en intensiv utbyggnad av fibernätet. Många markägare erbjuds ibland låg eller ingen ersättning alls när kablarna ska dras över dennes fastighet vilket är problematiskt om fiber ska erbjudas på kommersiella villkor.
 
LRF Skåne anser att mark- och intrångsfrågorna ska klargöras innan ledningsägaren kontaktar de hushåll som kan erbjudas fiber. Enligt svensk lag har markägare rätt till intrångsersättning när deras mark nyttjas för kommersiella eller allmänna ändamål. Genom marköverlåtelseavtal kan ledningsägaren lösa frågan om ersättning till markägaren. Fiberledningen ska anläggas på rätt sätt och om kabeln innebär ökade kostnader för jord- eller skogsbruket ska markägaren kompenseras. Det är inte markägaren som ska axla ansvaret för underhållet och om något händer med kablarna är det ledningsägarens åtagande.
 
Regeringen utökade satsningen på bredband i sin budgetproposition för 2017 med 850 miljoner kronor. Stödet för bredbandsutbyggnad uppgår nu till 4,1 miljarder kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet. Bidraget räcker inte till om regeringen ska nå huvudmålet ett helt uppkopplat Sverige 2025. Det är positivt att både kommuner, näringsliv, byaföreningar med flera erbjuder fiber trots bristen på pengar men ändå till rimliga villkor.
 
Om ersättnings- och ansvarsfrågan inte går att lösa genom frivilliga avtal kan ledningsägaren begära ledningsrätt hos Lantmäteriet. Då utgår alltid ersättning till markägaren eftersom denne får begränsad rätt att nyttja sin mark kring kabeln. Ledningsägaren vill sällan begära ledningsrätt på grund av den höga kostnader och långa handläggningstid.
 
Ledningsägare vill gärna anlägga fiberkabel på privat mark eftersom lägre ersättning utgår jämfört med statligt ägda marker. LRF Skåne anser att ersättningsnivån för markintrång ska vara likvärdig oavsett om den anläggs på privat mark, kyrklig- eller statlig egendom och att fiberkablar i första hand anläggs på mark som staten har förfoganderätt över.
 
Om staten vill att 95 procent av hushållen ska ha fiber till 2020 så bör deras verk och institutioner ta ansvar för att detta kan genomföras och inte lägga över ansvaret på privata markägare. Det kan aldrig vara den privata markägarens ansvar att fiber inte når alla hushåll på landsbygden utan ansvaret vilar helt och hållet på ledningsägaren och på staten.
 
 

Publicerad 01 July 2017 11:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag