Foto: Mostphotos.com

Insänt: Avvakta fastighetsförsäljning till Lovara

INSÄNT/LUND. Opinionsläget har förändrats i Lund och föga tyder på att förra mandatperiodens styre kvarstår. Detta till trots planerar avgående vänsterstyre genomdriva ett ytterst kontroversiellt beslut, innan det hinner omprövas av nyvalda företrädare på demokratiskt mandat av valresultatet.

Konkret avses beslutet att sälja fastigheten Vallkärratorn 17:35 i Stångby till föreningen Lovara. Ett beslut som nu ska verkställas trots omfattande motsättningar och tveksamt demokratiskt stöd. Föreningen, tidigare bidragsfinansierad hyresgäst, vräktes på grund av tio års vanskötsel som aktivt medverkat till fastighetens värdereducering. Som irrationell kompensation får föreningen nu förvärva fastigheten mot självförvållat vrakpris om 2 700 kronor per kvadratmeter. Sannolikt delfinansieras av överskjutande kommunbidrag.

Med hänsyn till värnandet av demokratiska principer bör ett kommunalt övergångsstyre undergå samma förväntningar som en övergångsregering. Nämligen att inte ta några politiska initiativ, utan enbart sköta den löpande förvaltningen, med undantag för brådskande ärenden.

Politik ska i yttersta mån baseras på folklig opinion; att all makt ska utgå från folket är grunden för vårt moderna samhälle. Politik handlar inte om att med kraftigt minskat stöd kringgå dessa värderingar för att förverkliga minoritetsstödda och egengynnande preferenser, som avgående vänsterstyre nu ämnar göra. Principiellt viktiga beslut bör alltid överlåtas på kommande styre att besluta utifrån rådande folkstöd.

Joar Lindén

Ordförande, Liberala studenter Skåne

Publicerad 08 October 2018 08:38