Foto: Fredrik Magnusson

Insänt: Ett hållbart Lund kan inte byggas på effektiviseringar

INSÄNT/LUND. Den styrande s.k. Lundakvintetten beskriver i en debattartikel i Sydsvenskan 190528 sin syn på en hållbar ekonomi i Lunds kommun med kraftiga effektiviseringar och med en skattesänkning inför nästa val som mål. Vi i Feministiskt Initiativ ser kvintettens effektiviseringar som vare sig effektiva eller hållbara och undrar hur de har tänkt när de gjort sina prioriteringar.

Kvintetten radar upp vad de definierar som larmsignaler, och vi har noterat att detta styre är glada i alarmism, men de talar endast om finansiella mål och skulder. Ingenting om ansvar som arbetsgivare eller om social hållbarhet.

Vi tänker i stället så här; trots larmsignaler från professionen i bl.a. skolan, fackliga företrädare (se bl.a. Sds 190513 “Det kommer att bli förfärligt” ), nämndernas skrivelser och tidigare konsekvensbeskrivningar väljer styret att lägga en budget som ger en ökad press på förvaltningarna. När Lunds nya styre lägger en budget utan kompensation för pris- och löneökningar (vilket t.ex. gör att förvaltningarna själva måste hitta medel till avtalsenlig lönerevision) och med fortsatta krav på effektiviseringar, kommer personalen få betala med sin hälsa och arbetsmiljö och brukare genom en minskad kvalitet.

I Vård och omsorgsnämnden kan tunga effektiviseringskrav leda till att förebyggande, rehabiliterande och habiliterande verksamhet blir lidande. Ju bättre vi kan arbeta förebyggande och stärkande desto mindre behov av omfattande insatser kommer att behövas. Genom att minska effektiviseringar idag kan vi alltså spara hundratals miljoner inom ett par årtionden. De 86 miljoner styret vill “effektivisera” i denna nämnd hoppas de ska få “... en ytterst minimal påverkan på kvaliteten för den enskilde” (Sds 190517 “Så tänker Lundapolitikerna spara en kvarts miljard”). I samma artikel ställs frågan om det kan bli aktuellt med personalminskningar som besvaras med att det inte går att besvara nu utan att förvaltningen tittat på möjliga åtgärder. Fi anser inte detta vara ett ansvarsfullt sätt styra kommunen, att helt enkelt hoppas att det går bra ändå.

I Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden riskerar effektiviseringar att innebära lägre personaltäthet, avkall på pedagogisk verksamhet och en bristande elevvård. Redan idag ligger Lund långt mycket lägre än jämförbara kommuner mätt i kronor satsade på elevhälsa per elev. Lägre personaltäthet innebär färre vuxna som kan se och fånga upp de elever som riskerar att inte klara sig i skolan. En ungdom som inte klarar sina gymnasiestudier kan komma att behöva insatser som kostar mångdubbelt med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden med förlorade skatteintäkter och ytterligare om vi även räknar in ökad risk för missbruk och kriminalitet enligt SKL. Även här sätter styret tillit till “hoppet”. På fråga om Utbildningsnämnden kommer att behöva spara in på den pedagogiska verksamheten är svaret; “Det hoppas jag verkligen inte att vi ska behöva göra” . Och i Barn- och skolnämnden är svaret “Idag kan jag inte lova någonting, för vi har inte analyserat allting” (Ibid)

Styret fortsätter kalla sin budgetöverenskommelse gällande Socialnämnden för en historisk satsning. Det är inte sant. För att alls kalla det för en satsning måste utgångsläget överstiga 0. Det gör det inte med styrets budgetförslag som ger minst 11 milj i effektiviseringar. Socialnämnden har länge varit underfinansierad och är i akut behov av återhämtning. I ovan nämnda artikel ges de uppriktigaste svaren även om löftet att brukare inte ska drabbas känns som ett mycket riskabelt sådant. Det följs av “...jag kan definitivt inte lova att vi inte går back nästa år” (Ibid)

Att Lunds kommun har skulder är helt korrekt. Det är inget som är unikt för Lund. Vad styret däremot väljer att prioritera är att trots detta ha en investeringsbudget på 1 miljard per år för ännu ej beslutade investeringar. Det ser vi inte som ansvarsfullt och inte heller vissa delar av de redan beslutade stora investeringar som går tvärtemot hållbarhet som t.ex. en utbyggnad av motorväg. I Feministiskt Initiativ budgeterar vi hellre för en social och ekologisk hållbarhet än för den ekonomiska och ekologiska icke-hållbarheten som vissa av dessa investeringar innebär.

Kvintetten citerar felaktigt kring frihet och skuld. Och att tala om att varje generation ska bära sina kostnader och inte skuldsätta nästa och samtidigt ha som mål att få till en skattesänkning genom att urholka verksamheten är märkligt och oansvarigt. Det är att säga att vi som nu kan betala skatt för att garantera välfärden, nu och för kommande generationer, helt enkelt väljer att inte göra det.

Feministiskt initiativ har en helt annan lösning än den som styret presenterar. Ett budgetförslag som stärker och rustar den gemensamma välfärden för allas rätt att färdas väl genom hela livet i Lund. Vi ser fram emot kommande budgetdebatt men inte beslut enligt styrets förslag. Det är inte vad vi ser ger Lundabor trygghet kommande år.

Cherry Batrapo

Maja Grubelic

Dmitri Ivanov

Sengül Köse Lindqvist

Annika Nilsson

Representanter för Fi Lund i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Socialnämnden,

Överförmyndarnämnden, Kraftringen och Vård och omsorgsnämnden

Publicerad 10 June 2019 08:22