Socialdemokraten Laila Olsen.

Socialdemokraten Laila Olsen. Foto: privat

Insänt: "Budgeten är för snålt tilltagen"

Svar på artikel angående Önsvala förskola i Lokaltidningen vecka 23

INSÄNT/STAFFANSTORP. Enligt den socialdemokratiska gruppen i Utbildningsnämnden i Staffanstorps kommun så är det tydligt att nämndens budget som klubbades i januari 2019 är för snålt tilltagen. När det gäller förskolan så har tilldelningen till förskolan per barn blivit mindre år från år.

Redan 2017 så satsade Staffanstorps kommun 9, 6 procent mindre på förskolan än medelkommunen i Sverige. Det motsvarar en totalbudget som är 18 miljoner mindre än vad medelkommunen i Sverige har för att klara motsvarande uppdrag. Siffran för 2018 är inte klar än.

Detta medför att barngrupperna i skola och förskola blir större vilket vi ser i den internbudget för skolor och förskolor som klubbades vid Utbildningsnämnden under kvällen den 12 februari 2019.

Tilldelningen per barn i förskolan var; i budget år 2017 tilldelades resurser för 5 barn per vuxen, i budget år 2018 tilldelades resurser för 5,6 barn per vuxen, i budget år 2019 tilldelades resurser för 6,2 barn per vuxen. Detta samtidigt som den ersättning som förskolorna får i tilläggsbelopp för barn med särskilda behov sänktes med ca 15 procent år 2017 och framöver.

Sommaren 2018 fick endast 85 procent av eleverna som slutade klass 9 gymnasiebehörighet. Staffanstorps skolor skulle enligt Skolverkets modellberäknade värde kunna prestera mycket bättre både när det gäller uppnått meritvärde och gymnasiebehörighet för elever i årskurs 9. Här ligger vi bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet. (Källa KOLADA, Kommun och landstingsdatabasen).

Socialdemokraternas mål är att alla elever ska kunna gå ut skolan med godkända betyg och ha behörighet till gymnasieskolan. Då måste det också finnas tillräckligt med resurser både i förskola och skola och en bra arbetsmiljö, för både barn och vuxna, för att kunna bedriva en likvärdig verksamhet som följer skolplanen.

Ett steg på vägen som vi socialdemokrater förordar är att minska antalet barn i barngrupperna. En åtgärd som också Lärarförbundet och Kommunal driver för att förbättra arbetsmiljön och underlätta för inlärning. Under de kvalitetsdjupdykningar som nämndens arbetsutskott gjort på förskolor under förra mandatperioden har föräldrar och personal nästan undantagslöst tagit upp en minskning av barnantalet i barngrupperna som en prioriterad önskan för att förbättra verksamheten.

Men Staffanstorps kommun måste också snarast planera för att bygga fler förskolor så att det praktiskt kan gå att minska antalet barn i barngrupperna. Vi socialdemokrater har i utbildningsnämnden förordat en snabbare utbyggnad av förskolor och skolor.

Om det inte görs så tvingas befintliga förskolor, såsom Önsvala förskola i artikeln (Lokaltidningen Staffanstorp vecka 23), till tillfälliga lösningar med överinskrivningar i barngruppern, omflyttningar av barn i befintliga barngrupper och att öppna upp tillfälliga avdelningar i tillfälliga lokaler. Så har skett de senaste åren och det gör att förskolor hela tiden får planera om sin verksamhet och inte kan fokusera fullt ut på grunduppdraget att vara varje barns bästa förskola.

Vi socialdemokrater ser en koppling mellan sämre resultat i skolan och färre resurser i förskolan. Det är i förskoleåldern som ett barns självkänsla formas och de sociala samspelet tränas. Färre barn per vuxen i förskolan är ett förebyggande arbete som betalar sig på sikt. Dessutom ger det förutsättningar till en bra arbetsmiljö för både barn och vuxna i förskolan.

Om den socialdemokratiska budgeten hade gått igenom i kommunfullmäktige hade utbildningsnämnden fått ytterligare 6 till 7 miljoner per år 2017 till 2019 och då kunnat göra satsningar som gjort skillnad i verksamheterna. Samtidigt som våra förskolor hade fått samma förutsättningar att bedriva en god förskoleverksamhet som medelkommunen i Sverige.

Laila Olsen, gruppledare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden i Staffanstorp

Publicerad 12 June 2019 00:00