Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen, skriver Mona Lan­din-Olsson. Foto: Mostphotos
Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen, skriver Mona Lan­din-Olsson. Foto: Mostphotos
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post
Mona Lan­din-Olsson
Pro­fes­sor
Dia­be­tes­överläkare Vid Skånes Uni­ver­si­tets­sjuk­hus, Ord­fö­ran­de I SFD (Svensk Förening

Tänk dig att gå om­kring var­je dag, dygnet runt och vara rädd för att få ener­gi­brist i hjär­nan som till ex­em­pel trött­het, slö­het, ned­satt tan­ke­för­må­ga, ned­satt in­lär­nings­för­må­ga och ini­tia­tiv­lös­het. Bli okon­trol­le­rat oro­lig, dar­rig, få över­dri­vna svett­ningar, få be­svä­ran­de hjärt­klapp­ning, bli svim­fär­dig, få kramper, bli med­vets­lös och vill det sig rik­tigt illa: koma och am­bu­lans in till akuten. 

Det­ta kallas hypoglykemi och in­ne­bär lågt blod­soc­ker. Det drabbar per­soner med dia­be­tes och är inte en del av sjuk­domen utan orsakas helt och hål­let av själva be­handlingen. Efter­som högt blod­soc­ker ger upp­hov till kom­pli­ka­tioner i an­dra or­gan så är det an­ge­lä­get att pressa ner blod­soc­kret till nor­mala ni­våer.

Se­dan nå­gra år finns ny tek­nik, kon­ti­nu­er­lig blod­soc­ker­mä­tning, som larmar när blod­soc­kret sjunker och ger in­di­viden möj­lig­het att kor­ri­gera ni­vån in­nan om­dö­met på­verkas. Möj­lig­heten för pa­ti­enter med in­su­lin­be­hand­ling att få till­gång till des­sa blod­soc­ker­mä­ta­re är myc­ket va­rierande be­ro­en­de på i vil­ket lands­ting man bor.

För tab­lett­be­handlade pa­ti­enter finns nya lä­ke­me­del som minskar el­ler helt und­viker risken för hypoglykemi.

Av eko­no­miska skäl an­vänds inte des­sa lä­ke­me­del fullt ut. Många pa­ti­enter fort­sätter istäl­let att be­handlas med äld­re och bil­ligare SU pre­pa­rat och löper där­för större risk att drabbas av för lågt block­soc­ker.

Upp­se­en­de­väc­kan­de nog står SU pre­pa­rat fort­farande som and­ra­hands­val på So­ci­al­sty­rel­sens re­kom­men­da­tions­lista vid dia­be­tes­be­handling, trots att det finns nya al­ter­na­tiv som inte ger risk för lågt blod­soc­ker.

So­ci­al­sty­rel­sens upp­drag är att se till nytta, ef­fekt och sä­ker­het för pa­ti­enter – inte pri­märt till kost­nader för be­ta­la­ren. Men en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen egna upp­gifter kostar vården av landets cir­ka 450 000 pa­ti­enter med dia­be­tes sam­häl­let över 9 mil­jarder kro­nor per år.

Kom­pli­ka­tioner till följd av dia­be­tes­sjuk­domen står för cir­ka 92 pro­cent av dia­be­tes­vårdens kost­nader. Fo­kus in­för fram­tiden måste där­för ligga på att för­hindra kom­pli­ka­tioner och sat­sning på op­ti­merat blod­soc­ker måste få kosta.

Na­tio­nella Dia­be­tes­teamet re­pre­sen­terar lä­ka­re, skö­ters­kor, die­tister och pa­ti­ent­fö­re­trä­da­re inom dia­be­tes­om­rå­det och kräver att alla med in­su­lin­be­ro­en­de dia­be­tes er­bjuds kon­ti­nu­er­lig blod­soc­ker­mä­tning samt att nya lä­ke­me­del för tab­lett­be­handlade pa­ti­enter prio­ri­teras fram­för SU pre­pa­rat i re­kom­men­da­tions­lis­torna.

Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen.


Publicerad: 18. maj 2017 10:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Lund

Startsidan just nu
Lokaltidningen Lund
Senaste
Lokaltidningen Lund
Mest lästa
Lokaltidningen Lund
Tema
Politiken
Mest lästa
Ekstra Bladet
Senaste nytt
Ekstra Bladet
Mest lästa