Färre nyanlända till Lund

LUND.

Nu är Länsstyrelsen Skåne klar med talen för hur många nyanlända de skånska kommunerna ska ta emot 2018. För Lunds del handlar det om 354 personer. Malmö tar emot 155, Helsingborg 127 och Kristianstad 49.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal.

Länsstyrelsen Skåne har nu beslutat om kommuntal för 2018. I beräkningarna tas hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande, nyanländas självbosättning och arbetsmarknadsförutsättningar.

Totalt anvisas drygt 1 000 personer färre till länet 2018 i jämförelse med 2017. Lunds kommuntal för 2017 var enligt länsstyrelsen 421 personer.

Publicerad 16 November 2017 14:59