Boende i protest mot gymnasiebygge

LUND. Boende kring nuvarande Svaneskolan riktar skarp kritik mot beslutsfattarna i Lunds kommun kring det planerade bygget av Hedda Anderssongymnasiet på tomten.

En skrivelse undertecknad av boende och berörda av bygget av Hedda Anderssongymnasiet skriver till kommunen där de för fram kritik mot planerna. Det förs bland annat fram kritik mot informationen kring mötet om planerna som hölls i november. Inte alla i om rådet ska ha blivit in bjudna och svaren på frågorna var in te genomtänkta eller konkreta skriver de beonde.

Det påpekas också att med en ny gymnasiekola på plats blir det ett stråk från Polhem till Katdralskolan med drygt 6 000 gymnasieelever. Trafiksituation är, enligt de boende, redan idag oacceptabel och de kräver en utredning innan planerna går vidare. Det lyfts också fram argument att det är resursslöseri att riva en väl fungerande skola som Svaneskolan.

Vidare pekas det på nedskräpning, klotter, droghandel och snatterier i området.

Slutligen menar de boende att ett bygge skulle skulle förändra boendemiljö och kvartersstruktur och förordar istället en placering av den nya skolan vid Lerbäcksskolan.

Publicerad 06 February 2018 12:39

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag