Förslag om färre p–platser vid nybygge

LUND. Färre parkeringsplatser kommer att krävas när nya hus byggs i Lund. Det är ett förslag som nu byggnadsnämnden skickar ut på remiss.

Den reviderad parkeringsnorm som tagits fram innehåller bland annat en sänkning av antalet parkeringsplatser vid studentbostäder, vårdbostäder och förskola/skola då man har sett att platserna sällan används fullt ut. Några andra förslag till förändring är vilka möjligheter fastighetsägaren har till sänkning av normen genom olika åtgärder. Det kan handla om bilpool eller parkering i gemensamma parkeringshus.

I parkeringsnormen finns en zonindelning som styr antalet parkeringsplatser i olika delar av Lund. I förslaget utvidgas den centrala zonen så att den numer omfattar också en radie av ungefär en kilometer från centralstationen. Det innebär att området väster om stationen kommer att räknas som centrala Lund och det gäller även bland annat Karhögstorg i södra Lund.

Också för flerbostadshus längs spårvägen föreslås normen för centrala zonen gälla.

- Den nya parkeringsnormen är en bra uppdatering av den parkeringsnorm som togs för fyra år sedan. Vi har rättat till det fåtal fel och brister som upptäckts, som att sänka de allt för höga bilparkeringskraven på studentbostäder, förskolor och äldreboenden. Vi skapar även mer flexibla möjligheter för att ersätta bilparkeringar med andra åtgärder vilket efterfrågats av engagerade bostadsbolag och andra aktörer. En förhoppning är att förändringen gör det ännu enklare att bygga fler studentbostäder och att studentbostadsbristen minskar. säger Björn Abelson (S) ordförande Byggnadsnämnden i Lund, i ett pressmeddelande.

Parkeringsnormen omfattar också cykelparkering, men det föreslås i princip inga förändringar när det gäller antal cykelplatser som ska ordnas.

Publicerad 20 June 2018 08:15