Korsåkersparken där kommunen vill bygga bostäder.

Korsåkersparken där kommunen vill bygga bostäder. Foto: Privat

Vallkärra byalag underkänner detaljplanen för Korsåkersparken

Vill se ett helt nytt förslag

VALLKÄRRA. Vallkärra byalag är starkt kritiska till den detaljplan som tagits fram för att bygga i Korsåkersparken. Byalaget menar det behövs ett helt nytt förslag.

I förslaget som varit ute på samråd föreslås 60 radhus och lägenheter. Husen ska bli två till tre våningar och byggas i huvudsak med tegel- eller putsfasad. I det svar som nu skickats in menar byalaget att särskild hänsyn måste tas till Vallkärras nuvarande bebyggelse. I den plan som skickats ut finns inget uttryck för en lantliga prägel som de menar finns i Vallkärra idag. Istället verkar fokus ligga på att uppnå en viss exploateringsgrad.

När det kommer till höjden på husen är byalaget starkt kritiska och menar att de målsättningar som finns i detaljplanen med ett respektfullt möte med befintliga bostadskvarter och att området ska inordna sig på platsen inte uppfylls alls. Tre våningar är enligt svaret till kommunen helt oacceptabelt.

När det kommer till trafiksituationen på Kävlingevägen måste planförslaget ha en bättre lösning än vad som finns idag. Byalaget trycker också på att det saknas svar på hur boende i området ska ta sig till skola och service. Särskilt problematiskt är frågan hur barn ska ta sig till skolan menar byalaget.

Vidare står i svaret till kommunen att pengarna som kommer in från byggrätter i området bör återinvesteras i Vallkärra. Vallkärraborna får betala med en sämre trafikmiljö när Stångby växer och inga investeringar har gjorts i Vallkärra för att förbättra förhållandena.

Byalaget avslutar med att skriva att det behövs ett helt nytt planförslag för att kunna åstadkomma en detaljplan som lever upp till föresatserna om att ta hänsyn till Vallkärras miljö och kulturhistoriska värden.

Publicerad 08 December 2018 00:00