En anmälan om oredlighet i forskning satte igång de hot och sabotage som förekommit på BMC men även i hemmen hos forskare.

En anmälan om oredlighet i forskning satte igång de hot och sabotage som förekommit på BMC men även i hemmen hos forskare. Foto: Mostphotos.com

Anmälan om forskarfusk startade hoten på BMC

Forskare fälldes – anmälde doktorand

LUND.

Hoten mot en forskare som hållit på under flera år grundar sig i en anmälan om oredlighet i forskning från en doktorand. Det har också förekommit hot mot andra på arbetsplatsen. Det skriver universitetet i sitt svar till Arbetsmiljöverket.

Av
Fredrik Magnusson

Det var i december som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på BMC i Lund efter flera hot och sabotage på arbetsplatsen mot en forskare. I den rapport som nu universitet skickat in konstateras det att allt började i augusti 2017. En anmälan om misstänkt oredlighet i forskning lämnades då in av en doktorand som fann oegentligheter hur forskningsdata tolkades och dess resultat. Händelserna startade då med bland annat lappar i den anmälde forskarens postfack, men också lappar på arbetsplatsens gym och brev till hemmet. Hoten i hemmet har fortsatt och anmälts. Vid flera tillfällen har det förekommit misstänkt sabotage mot forskarens labratorieutrustning och prover.

– Detta är ett mycket komplicerat och ovanligt arbetsmiljöärende med många involverade medarbetare som tillhör olika institutioner. Alla medarbetare har rätt till en trygg arbetsplats och det är och har varit vårt viktigaste fokus, säger Jimmie Kristensson, vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik på fakulteten i ett uttalande och fortsätter:

– Vi har, allt eftersom hotbilden mot våra medarbetare uppstått och utvecklats, satt in omfattande åtgärder för att säkra arbetsmiljön. Men, vi har fallerat när det gäller att anmäla till Arbetsmiljöverket så som bör ske och dessutom finns det brister i dokumentationen av åtgärder och uppföljningar, vilket har kritiserats av Arbetsmiljöverket.

I mars 2018 anmäldes doktoranden för oredlighet i forskning. Anmälan kom från den forskare som själv anmälts av doktoranden. Den anmälan ledde inte till några åtgärder från universitetet.

– Fakulteten har även gjort en egen utredning om misstänkt kränkande särbehandling mot en annan medarbetare, en doktorand. Vi har kunnat konstatera att doktoranden blivit utsatt för kränkande särbehandling efter det att doktoranden gjort en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet. Doktoranden har efter anmälan blivit bemött på̊ ett oacceptabelt sätt och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har brustit, säger Jimmie Kristensson.

– Detta är självklart helt oacceptabelt och vi är mycket självkritiska till hur vi som organisation har hanterat situationen. Extra allvarligt är att den kränkande särbehandlingen inträffat efter att doktoranden har gjort en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet.

Ytterligare en person på arbetsplatsen har anmält hot som även riktats till personens familj. Flera av hoten har skett i hemmet.

Anmälan som gjordes 2017 och som startade allt ledde fram till att forskaren i november fälldes för oredlighet i forskning. I beslutet går det att läsa "Rektor finner att forskaren genom grov oaktsamhet i den ena studien och genom uppsåt i den andra har handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda forskningsresultat". Ärendet har sedan lämnats över till Medicinska fakulteten och ska behandlas i personalansvarsnämnden.

Publicerad 04 February 2019 10:36