Genarp kan få 200 nya bostäder. Bilden är en genrebild.

Genarp kan få 200 nya bostäder. Bilden är en genrebild. Foto: Adobe Stock

Genarp kan få 200 nya bostäder

Nytt planuppdrag för västra Genarp

GENARP.

Genarp kan få 200 nya bostäder inom ett par år. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat om ett planuppdrag för ett nästan 70 000 kvadratmeter stort område i västra Genarp.

Av
Fredrik Magnusson

Tanken är att det ska bli villor, radhus, radhus och parhus i en utformning med rötterna i den klassiska trädgårdsstaden.

– Det är ganska många bostäder men det är också ett välbehövligt tillskott. Genarp har legat och slumrat lite men detta är ett första steg att kicka igång Genarp, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Klas Svanberg (M).

Klas Svanberg (M). Foto: Fredrik Magnusson

I det förslag från exploatören som planarbetet kommer att ta sin avstamp föreslås ett parkstråk som knyter ihop kvarterens innergårdar och leder ut till områdets gång- och cykelstråk. I parkstråket kan också öppet dagvatten bli ett trevligt och karaktäristiskt inslag. Det är aktuellt med både bostadsrätter och äganderätter.

– Det är problematiskt med byggandet i de östra kommundelarna. Kommunen äger inte så mycket mark här och det är inte lika stort intresse bland byggare att bygga här. En nybyggd lägenhet är enklare att sälja inne i Lund. Samtidigt så vill de boende ha service och då krävs det att det finns ett underlag i form av boende på orten.

Avsikten är att utforma trafiken runt det nya området så att det på sikt kan byggas ut och kopplas ihop med eventuellt framtida etapper. Vid infarten till området har också C4 Hus som är sökande skissat på möjligheten att ge plats för någon form av verksamhet, detta kommer att utredas vidare under planprocessen.

– Vi kommer börja processen med fördjupad översiktsplan för Genarp men första ska den över Veberöd bli klar.

Publicerad 16 March 2019 00:00