Visionsbild från Getingevägen.

Visionsbild från Getingevägen. Bild: Lunds kommun/Metro arkitekter

Slutnotan för spårvägen ökar – avtal fingranskas

Utredning av projektet klar

LUND.

Utredningen av spårvägsprojektet i Lund är nu avslutad. Även kostnaderna har granskats och slutnotan kommer hamna ännu högre än vad som sagts tidigare.

Av
Fredrik Magnusson

De avtal som Lunds kommun har gjort med Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd i samband med spårvägsprojektet har granskats av en extern konsult, Sven Landelius. Han fick uppdraget efter den prognos kring bygget och ekonomin som presenterades i mars.

Den ekonomiska prognos, som också tagits fram, visar att projektets kostnader ökar ytterligare. I mars låg slutnotan på drygt 850 miljoner kronor. Vad slutnotan hamnar på är fortfarande väldigt osäkert.

– Vi har många förhandlingar som pågår men det är också avtal vi behöver juridisk expertis för att tolka, så därför går det inte att ge en siffra. Så sent som i förra veckan fick jag besked på en kostnad på ytterligare tio miljoner från Skanska och det stiger ständigt. Vi skulle fått månadsrapporter enligt det avtal vi har men istället har det kommit kvartalsrapporter, säger Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämndens ordförande, som också ifrågasätter vad nämnden tidigare krävt av Skanska.

– Vi ser mycket allvarligt på att slutkostnadsprognosen pekar på att spårvägen blir dyrare. Det är inte acceptabelt, även om det här är ett komplext projekt som drabbats av många oväntade störningar och hinder, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, i ett uttalande.

I utredningen ges en rad rekommendationer, däribland att projektet nu bör genomföra en noggrann kontroll av de kostnader som Skanska redovisar som verifierad självkostnad. Det är ett arbete som spårvägsprojektet redan inlett.

– Mycket allvarligt att Skanska flera gånger missbedömt slutkostnaderna för spårvägen. Vi fingranskar nu alla avtal och slutförhandlar med entreprenörerna så att extrakostnader utöver budget betalas av rätt instans, säger Jan Annerstedt (FNL), tekniska nämndens ordförande.

Utredningen poängterar också att projektet, trots sin komplexitet och många störningar, endast försenats med tre månader. Fokus för entreprenören har varit att ta hand om och lösa de hinder som uppstått så snart som möjligt, snarare än på den noggranna kostnadsstyrning som avtalats.

– Den externa utredning som gjorts är väl genomförd. Utredningen konstaterar att målet med en kostnadsstyrning utan överraskningar inte har lyckats hållas. Konsekvenserna för Lunds kommun har blivit förlorade möjligheter att proaktivt kunna påverka slutkostnaden genom att minska kostnader i andra delar av projektet, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Själva entreprenadformen ifrågasätts inte men kommunen har fått rapporter om kostnader för sent vilket gjort att vi inte kunnat hålla igen på dem. Som beställare ska du kunna ha den möjligheten i den här formen av samverkan. sedan orsakade överklagan kring grävningen vid Allhelgonnakyrkan en försening och en merkostnad, men där handlar det mer om systemfel. Den som överklagade hade inte rätt att göra det men trots det var juridiken tvungen att mala och arbetet fick avstanna, säger Anders Almgren (S):

Trafikstarten för spårvagnarna i Lund är planerad till den 16 augusti 2020.

Publicerad 09 June 2019 00:00