Överklagan av kommunfullmäktiges beslut.

Överklagan av kommunfullmäktiges beslut. Foto: Mostphotos.com

Beslut om utbyggnad av E22 överklagas

Boende i området anser underlaget vara otillräckligt

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Beslutet i kommunfullmäktige om en utbyggnad av E 22 i Lund har överklagats till mark- och miljödomstolen i Växjö.

I överklagan står det bland annat " Det som vi saknat mest under hela processen är en helhetssyn som tar hänsyn till såväl den sammanvägda utvecklingen av området som den mycket snabba omställning av trafiksystemet som behövs för att motverka klimathotet. Vi anser att den planerade användningen inte medför en god hushållning av markområdet från allmän synpunkt. Det kan inte anses utgöra en god hushållning av marken att på en sträcka kortare än 7 km bygga en femte avfart från E22 till Lund, och utöka trafikkapaciteten när bil- och lastbilstrafiken tvärtom måste minska kraftigt under en tioårsperiod. Vi anser dessutom att underlaget är otillräckligt, bland annat har inte påverkan från ökade luftföroreningar och ökat buller vid omgivande bostäder utretts i tillräcklig omfattning, inte heller hur det ökade utsläppet av vägdagvatten påverkar Höje å".

Överklagan kommer från boende i området in till E 22.

Publicerad 12 June 2019 10:50