Insänt: Ska Skånetrafiken styra avveckling av Lunds inre?

INSÄNT/LUND. Lokaltidningen visar ett förslag från Skånetrafiken till nytt stadsbussnät. Det är till Region Skåne man ska ”tycka till”. Men det är ändå ett samrådsmaterial som presenterats oss.

’Förslaget’ går i princip ut på

· att flytta knutpunkten för stadsbusstrafiken från Botulfsplatsen till Lund C,

· att ommöblera befintligt nät för bättre kostnadseffektivitet -- en del av linjerna byter nummer och ändhållplats -- samt

· att ”göra befintliga sträckningar mer attraktiva, t ex genom genare och tydligare linjedragningar samt kortare restider”.

”Snabba, direkta resor med hög punktlighet gör att fler väljer bussen”, menar man.

Det är anmärkningsvärt att detta förslag kommer nu samtidigt som förslag till översiktsplan ställs ut. Det arbete som har pågått i några år utan att ha stadsbussnät som självklar struktur. Redan direktiven till ÖP 2010 hade krav på att bebyggelsen ska ordnas kring hållplatser i gena, effektiva, prioriterade kollektivtrafikstråk. Blev inte gjort då. I stället överläts lokaltrafiken till Skånetrafiken – som nu visar hur den vill ha det.

’Förslaget’ saknar alternativ. Det saknar redovisning av konsekvenser: för lundensarnas vardagsliv, för klimatet, för kultur och identitet. Saknar samordning med kommunala mål.

’Förslaget’ menar sig utgå från vad lundaborna anser, men hävdar snarare egna värderingar: ”snabba, direkta resor” medan 2/3 av lundaborna enligt enkät vill ha

”finmaskigt nät som täcker större delen av staden, där avståndet till hållplatserna liknar dagens”

1/3 valde alternativetgenare stråk och färre hållplatser”

SIFO sammanfattade:De åtgärder som behövs för att stadsbuss skulle bli ett mer attraktivt alternativ är bland annat att det borde bli billigare att åka buss, att bussen borde gå oftare och snabbare samt att gångavståndet till hållplatsen förblir samma som idag eller kortare”

I vardagen upplever man givetvis den totala restiden, hemifrån till målet. Med högst fem minuter till hållplatsen tar man hellre bussen än bilen.

Hur många av de 120.000 lundaborna har högst 5 minuter? Det redovisas inte.

Ändå är minskad bilanvändning nödvändigt för att uppnå klimatmålen.

Kultur&miljö. Stadsbussarna i förslaget går konsekvent på bilgator, med hållplatser på trottoarerna. En vardagsmiljö fjärran de mötesplatser politikerna såg för sig i direktiven. Och den lundensiska kultur som skulle utvecklats i busstråken.

’Förslaget’ utgår från att Lunds huvud flyttas till Lund C, hjärtat kring Stortorget får vissna. Botulfsplatsens nav reduceras till en hållplats på Södergatan och en vid Botulfsgatan. Denna konsekvens är väl dold i ’förslaget’. Men det konstaterar att Mårtenstorgsområdet hamnar i skuggan.

Har Lund C förutsättningar att axla den identitet som centrum har gett och ger?

Finns där lundensisk kultur? Kan den skapas?

Är inte det en miljö vi kan vänta oss som i alla stationsområden.

Är det verkligen Skånetrafiken som skall styra avveckling av Lunds inre, av dess själ?

Är alla alternativ uttömda, de vi inte sett. Bussarna från väster till exempel kan ju byta till spårvägen vid USiL. I övrigt finns ju redan i dag alla bussar vid Lund C.

Lennart Nord

Publicerad 19 April 2018 14:21