Huvudskyddsombnud för flera fackförbund efterfrågar riskbedömning inför kommande års budget.

Huvudskyddsombnud för flera fackförbund efterfrågar riskbedömning inför kommande års budget. Foto: Fredrik Magnusson

Skyddsombud efterfrågar riskbedömning från kommunfullmäktige

Kan komma vända sig till Arbetsmiljöverket

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Huvudskyddsombud för fackförbunden Lärarförbundet, Vision, SSR, Lärarnas riksförbund och ordföranden för Kommunal skriver till Lunds kommun där de efterfrågar en riskbedömning inför budgeten 2020.

Fackförbunden skriver "Kommunfullmäktige har det övergripande och samlade ansvaret för att lagar och föreskrifter följs och att bevaka att nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar görs. Lunds kommunfullmäktige hart inte gjort någon riskbedömning, eller delegerat till nämnderna att utföra en riskbedömning, innan beslut fattades om budget för 2020. Således kan inte kommunfullmäktige ha insikt i eller förstå vilka konsekvenser som budgetbeslutet innebär".

Fackförbunden vill med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§ att åtgärder ska vidtas för att säkerställa att budgetbeslut säkerställer en tillfredsställande arbetsmiljö. Följande åtgärder ska göras:

- Kommunfullmäktige ska se till att det utförs riskbedömning av fattat beslut gällande Lunds kommuns budget gällande budgetår 2020.

- Huvudskyddsombuden i Lunds kommun ska vara delaktiga i riskbedömningen.

- Arbetsgivaren ska tillsammans med huvudskyddsombuden planera var i organisationen riskbedömningen ska göras samt en tidsplan av densamma.

- Resurstilldelningen i kommunens verksamhet behöver förändras för att anpassa kraven i arbetet i enlighet med 9 § AFS 2015:4

Fackföreträdarna vill ha besked och om inte svaret är tillfredsställande så kommer de vända sig till Arbetsmiljöverket och begära deras ställningstagande.

Fakta arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§.

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§. Om en arbetstagare eller skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid tar de kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till. Om denna kontakt inte räcker kan skyddsombud behöva använda sin rätt att begära åtgärder. Det görs med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad 04 December 2019 00:00