Svar om Danska Parken

REPLIK/LUND.Några insändare om bebyggelsen i den s.k. ”Danska Parken” har ondgjort sig dels över bebyggelsen i sig men också på det svar som vår Stadsbyggnadschef, Inga Hallén, gav. Lite förvånat konstaterar jag att dels duger inte de svar som Inga ger eftersom man inte vill ha de svaren, och dels tycker man att man inte fått komma till tals. Svaren som Inga avgav är i första hand en sammanfattning av den planprocess som föregått arbetet, den innehåller ett antal samråd där intresserade får chans att yttra sig skriftligt. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse med vidtagna åtgärder när så kan göras. Dessa fastställs i planen och beslut tas i Byggnadsnämnden, för vissa planer fastställs beslutet av Kommunfullmäktige. I det här fallet finns en bred majoritet, över blockgränserna, att använda denna grönyta till förtätning. Området utpekas i översiktsplanen som ett område som ska användas för förtätning.
En politisk (och i viss mån teknisk) invändning har varit att bygga ännu mer eller i vart fall tätare men det stannade vid den nu antagna planen eftersom det finns begränsningar i området i form av bland annat huvudledning för fjärrvärme. Planen antogs 2011, planarbetet hade pågått sedan 2008.
Jag tycker det är synd att det inte verkar som om det är möjligt att tillfredsställa alla när det gäller våra ambitioner att förtäta Lund. Så fort det hamnar nära har vi tendens att vilja stoppa alla former av förändringar. För att kunna spara på den goda åkerjorden måste vi bygga tätt, ibland är det lite högre än vad vi är vana vid, ibland måste vi vänja oss vid att bo tätare och ibland blir det lite längre till de så välbehövliga gröna ytorna, våra parker. Just när det gäller parkerna vill vi från majoriteten begränsa intrånget, försöka ta de minst använda parkliknande ytorna och om inget annat går, kompensera för använd grönyta. Kompensatoriska åtgärder, som vi vill sammanfatta i den av Alliansen initierade ”Balanseringsprincipen” kan skapa plats för nya grönytor, nya träd eller en standardhöjning av de redan befintliga parkerna. För att lyckas med att både bygga och samtidigt skapa en hållbar utveckling måste vi fortsätta förtäta och effektivisera markanvändningen så långt det går.
 
Christer Wallin (M)
Ordförande i Byggnadsnämnden i Lund

Publicerad 06 March 2014 10:50