Foto: Mostphotos.com

Insänt: Bevara S:t Jörgens park

LUND/INSÄNT. Känner du till S:t Jörgens park? En gammal klenod från 1940–talet. En pärla bland stadens gröna lungor. En tyst, lugn, fridfull och högt uppskattad frizon i det bullrande stadslandskapet. Du finner parken i närheten av Hardebergaspåret. Denna oas är vad stressade Lundabor behöver.

Den den ljuva tiden kan snart vara över. Lunds kommun vill bygga exklusiva bostäder här i form av tre fyravåningars punkthus. Ja, det låter befängt – och är det också. Visserligen placerade i parkens "utkant", men det medför stora ingrepp och totalt förändrad karaktär. Det är ofrånkomligt att stora natur–, skönhets– och rekreationsvärden går förlorade. Vidare kommer parken att "privatiseras" – om än ej i juridisk mening – genom att bostadsrättsföreningen lätt kan betrakta den som "sin" angränsande närmiljö – vilket generar andra besökare.

Nu några argument mot planerna.

- Olämpligt med bostäder intill en hårt trafikerad led: Tornavägen.

- Negativ områdespåverkan: ökad trafik, buller, utsläpp, nyanlagd väg, hårdgjorda ytor, uppfarter, garageplatser, lekplats(er), "centrumanläggningar", oro i parken, störningar...

- En massiv avverkning av träd och buskar samt övrig vegetation är att vänta.

- Ett särintresse (24 bostäder) prioriteras framför allmänintresset (Lundabors ostörda nyttjande av en oförstörd allmän parkmark).

- Risken att ett prejudikat skapas: att det även i framtiden är i sin ordning att bygga i befintliga parkmiljöer.

Stadsbyggnadskontoret skriver (Plansamråd juni 2018) att "föreslagen bebyggelse ligger på mark som i översiktsplanen utgör värdefull grönska". Folkparken vill (S) och (MP) skydda som parkmark. Grannprotester mot bostadsbygge vid Klosterängsvägen – viktigt grönstråk – ser ut att ge resultat. Varför skulle inte S:t Jörgens park (även en gång i tiden benämnd Sköna Dal) kunna räddas? Jo, kanske för att kommunen gjort en "affärsuppgörelse" med byggföretaget Veidekke. Något som inte diskuterats med och förankrats hos de direkt berörda; allmänheten. Och i synnerhet de närboende.

Jag blir så förbannad på den "förtätningshysteri" som råder. Ni ansvariga borde inventera alternativa förtätningsmöjligheter – och lämna stadens parker i fred! De borde lagskyddas mot all exploatering. Många yttranden har inkommit till Stadsbyggnadskontoret, såväl från myndigheter som privatpersoner. Merparten är starkt kritiska, av olika orsaker.

Låt mig slutligen rikta en vädjan och en uppmaning till ansvariga politiker. Tänk igenom frågan ett varv till. Visa respekt och hänsyn gentemot människors oro och väl underbyggda sakargument. Opinionen är i växande. Lägg ner planerna på att utarma en så trivsam och värdefull park. Oavsett placering är byggnation här fullständigt oförenlig med kraven på att i sin helhet värna och bevara S:t Jörgens park. En omistlig del av människors närmiljö.

Sven Karlsson

Publicerad 13 November 2018 00:00