Trafiken i Sandby på tapeten.

Trafiken i Sandby på tapeten. Foto: Anja Degerholm

Insänt: Dags för en kraftinsats mot trafiken i Södra Sandby

INSÄNT/LUND. Vi som skriver detta är lokalt aktiva i den Socialdemokratiska föreningen respektive Centerpartiet i Södra Sandby. Vi tror att även övriga partier i Lunds kommunfullmäktige är beredda att ställa upp i en prioriterad kraftinsats för att äntligen minska den tunga genomfartstrafiken genom bykärnan, vilket för länge sedan skett i Veberöd och Dalby. Efter alla stora och angelägna infrastruktursatsningar i tätorten är det Sandbys tur!

Trafiksituationen i Södra Sandby är i flera avseenden under all kritik, och kommunen måste nu trycka på Trafikverket för att få till stånd stora förbättringar. Vid den manuella mätning som nyligen genomförts ideellt av S-föreningen i Södra Sandby och som redovisats på ett öppet möte, räknades mellan kl 07.00- 19.00 till 962 tunga fordon genom den centrala korsningen i Sandby centrum. Mer än två tunga fordon per minut passerade t ex under den tid på morgonen när många elever passerar samma korsning på väg till sina skolor. Filmen ”Tung trafik i Sandbykorset” finns på Youtube. I en attraktiv och naturskön by, där många nya bostäder planeras, är detta helt ohållbart - i synnerhet som den tunga trafiken kan befaras öka ytterligare med eventuellt utvidgad stentäkt i Skrylleområdet.

Den täta kollektivtrafiken slingrar sig fram på den smala Fågelsångsvägen(tillhör kommunen) där bussar möts på 5,8 m asfalt. Tänk vinter och snö! Något måste göras! Till Centrumhuset, från Dalbyhållet, cyklar de flesta av självbevarelsedrift på trottoaren (1,1 m bred), vilket inte är tillåtet, eftersom cykelbana saknas där. Detta är några exempel och något måste göras. Det är bråttom. Den goda nyheten är att frågorna nu kan stå inför en lösning.

Just i dessa dagar startar Fokus Södra Sandby, där de boende, som de sista av byarnas invånare, ges möjlighet att lämna synpunkter och arbeta aktivt i en längre process för att utveckla samhället. Trafiken lär bli högintressant för många. Allt som behövs för att visa Sandbyborna att det är meningsfullt att engagera sig i den kommande processen är att Kommunstyrelsen snarast beslutar om uppdrag att i ett helhetsgrepp starta ett arbete under 2020 för att utreda och genomföra förbättringar av trafiksituationen i Södra Sandby. Trafikflöden och framkomlighet för tung trafik och övriga trafikanter, gående, cyklande, bilåkande och bussresenärer ska beaktas. Medel behöver tas upp i kommande investeringsbudget för 2021 och framåt, dels för kommunens egna åtgärder och dels för sådant som måste samfinansieras med Trafikverket. Nu får trafikplanerarna i kommunen och Trafikverket en unik möjlighet till dialog med Sandbyborna kring olika lösningar. I den gällande Fördjupade översiktsplanen finns redan förbifarter sydväst och sydost inritade. Centern i Sandby var inför detta beslut starkt pådrivande för dessa vägars tillkomst.

Inom ramen för vår handfasta och upplevelsebaserade kampanj kommer vi att inbjuda alla berörda politiker att tillsammans med oss stå i Sandbykorset en morgon i november mellan 07.20 och 08.00 för att studera trafikflödet och hur eleverna tar sig fram bland långtradarna. Enligt uppgift från en mötesdeltagare är detta den av skolan rekommenderade säkraste skolvägen.

För att Sandbys väljare i nästa val ska kunna belöna dem som engagerar sig och bidrar med initiativ och positiva lösningar kommer vi noga att för dem redovisa det fortsatta skeendet i frågan, i berörda nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Men först ses vi 07.20 vid Sandbykorset! Väl mött!

Roger Niklewski

Aktiv i S-föreningen Södra Sandby

Gert Andersson

Aktiv i Södra Sandby Centeravdelning

Publicerad 29 October 2019 08:07