Lundakvintetten.

Lundakvintetten. Foto: Pressbild

Lundakvintetten sätter upp nya mål för staden

Lundaborna i fokus och en smartare stad är några av målen

LUND. Lundakvintetten har tagit fram nya fokusområden och mål för kommunen. Där finns bland annat mål om att Lund ska bli den bästa kommunen att bo i, att staden ska vara ledande inom innovation och att man ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

Av
Jonatan Westerlind

I onsdags presenterade Lundakvintetten nya kommmunfullmäktigemål och fokusområden för Lunds kommun. Kommunen får nu fyra fokusområden som kallas för "Lundaborna i fokus", "Smartare Lund", "Organisationen Lund" och "Ekonomi". Till varje fokusområde hör också ett antal mål.

– Med de nya fokusområdena och målsättningarna förbättrar vi och ökar tydligheten i Lunds kommuns politiska styrning och vilka mål som är prioriterade för den kommunala verksamheten att arbeta med, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

En skillnad från tidigare år är att fokusområdena och målen tagits fram i samspråk mellan politiker och tjänstemän. Däremot får kommunens nämnder nu själva bestämma hur de ska efterfölja och följa upp målsättningarna.

Målen och fokusområdena ska i början av november diskuteras av kommunstyrelsen och senare i månaden av kommunfullmäktige, där det ska röstas om de ska antas.

Lundakvintettens fokusområden och mål:

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

Genom tillgång till god utbildning ska alla kommuninvånare ges förutsättningar för att bli självförsörjande. Alla arbetsföra kommuninvånare ska även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.

2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad

All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.

3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.

Fokusområde 2: Smartare Lund

4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande

För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat. 5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat

Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.

6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.

Fokusområde 3: Organisationen Lund

7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.

8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.

Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.

Fokusområde 4: Ekonomi

9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.

Publicerad 18 October 2019 11:28