450 nya bostäder planeras i området.

450 nya bostäder planeras i området. Foto: Lunds kommun

Grannar i protest mot planerna för Solhällan

Vill se förändrade planer för trafiken

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Grannar och närboende i bostadsområdet väster om koloniområdet Solhällan skriver till Stadsbyggnadskontoret och Tekniska nämnden med anledning av detaljplanen för området. De skriver "är djupt oroade över den utveckling av motortrafiken som har skett och kommer att ske på Fritjofs väg genom planerad utbyggnad på Solhällan och på Vipeholm. Vi är oroliga att detaljplanen antas utan tillräcklig vetskap om vilka konsekvenserna för området i stort blir".

De som skrivit under skrivelsen har inga invändningar mot att området bebyggs men har synpunkter och protesterar kraftig mot flera saker. Bland annat att "området ska trafikförsörjas med en tillfart från Fritjofs väg. Detta innebär att en bilväg dras genom koloniområdet och möjliggör genomfartstrafik till och från Sandbyvägen. Bilvägen styckar koloniområdet i två delar och utgör givetvis en stor olycksrisk för både barn och vuxna i koloniområdet".

En översikt av det planerade området.

En översikt av det planerade området.

De vill att planen för området ska ändras så att tillfart endast ske ske från Sandbyvägen. De vill också att genomfartstrafik på Fritjofs väg omöjliggöras. De skriver att "Konsekvenserna av den ökade biltrafiken på Fritjofs väg utgör också ett allvarligt hot mot oxelallén med dess viktiga funktion som skydd mot nederbörd, regn och buller samt inbindning av koldioxid".

Publicerad 14 November 2019 11:31