Ulf Nymark (MP).

Ulf Nymark (MP). Foto: Martin Olson/Lunds kommun

Miljöpartist överklagar kommunstyrelsens beslut

Ulf Nymark vänder sig till förvaltningsrätten

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Miljöpartisten Ulf Nymark i Lund har överklagat kommunstyrelsens beslut i ett ärende med rubriken "Arbetsinstruktion för kommunstyrelsen" som togs den 6 november till Förvaltningsrätten i Malmö.

Nymark skriver "beslut om att enbart kommunstyrelsens ordförande (tillsammans med kommundirektören) har uppdraget att i övergripande frågor företräda kommunen i kontakt externa intressenter, typ myndigheter, andra kommuner, organisationer etc. Detta beslut kan anses strida mot ett kommunfullmäktigebeslut 2018-09-27 där det heter att styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har som uppdrag att företräda kommunen i kontakterna utåt. Förvaltningsrätten bör därför enligt min mening pröva om styrelsen fattat beslut i strid med fullmäktiges beslut".

Ulf Nymark tar också upp ett beslut om att kommundirektören ska vara chef för nämndernas förvaltningsdirektörer.

Han skriver "Nämnderna har genom delegation från fullmäktige kunnat styra och leda sin förvaltningschef och därmed också förvaltningen. Den nya chefsrollen för kommundirektören handlar sålunda inte enbart om en intern förändring inom kommunstyrelsen och dess förvaltning, utan berör i hösta grad nämnderna och deras befogenheter. Beslut och rådighet över nämndernas förvaltningschef flyttas från nämnd till kommundirektör, alltså från politisk nivå till tjänstemannanivå. Jag anser därför att det finns all anledning att förvaltningsrätten prövar om detta beslut är av "principiell beskaffenhet", som det heter i kommunallagen, och därmed ska tas av fullmäktige".

Publicerad 02 December 2019 00:00