Svar om Danska parken

Svar på Jenny Jönssons insändaren "Jag väntar fortfarande på svar om Danska Parken"

REPLIK/INSÄNT/LUND. En viktig strategi för Lunds kommun är att utveckla staden och tillgodose behovet av nya bostäder genom att förtäta bebyggelsen i befintliga stadsdelar. Utbyggnaden längs Nöbbelövsvägen är ett exempel på det.
Utbyggnaden har prövats i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. Tekniska nämnden, som bland annat ansvarar för park- och naturfrågor, tog 2008 initiativet till planen. Byggnadsnämnden har låtit stadsbyggnadskontoret upprätta en detaljplan. Under planprocessen har i tur och ordning planprogram, ett preliminärt planförslag och ett slutligt planförslag remitterats och samråtts med boende, nämnder och myndigheter. Därefter har byggnadsnämnden beslutat att anta detaljplanen. Den plan som nu genomförs är alltså ett resultat av en omfattande demokratisk process.
Planeringsprocessen innebär en avvägning mellan olika intressen och det är naturligt att det i varje enskilt fall finns olika syn på om den avvägning som gjorts är den sammanvägt bästa lösningen.
Inga Hallén
Stadsbyggnadsdirektör

Publicerad 27 January 2014 12:02