Insändare från Kvinnojouren i Lund.

Insändare från Kvinnojouren i Lund. Foto: Mostphotos.com

Insänt: Politiker – satsa på brett våldsförebyggande arbete i skolorna

LUND/INSÄNT. Ett år är snart till ända – och tyvärr kommer även detta år summeras med att alltför många kvinnor i Sverige bragts om livet av en närstående man. Statistiken de senaste åren visar att i genomsnitt 13 kvinnor varje år mördas på detta sätt och att i snitt var tredje kvinna utsätts under sin livstid för fysiskt och/eller sexuellt våld. På Kvinnojouren Lund anser vi därför att det är hög tid att ta det våldsförebyggande arbetet på allvar och förhindra våldet innan det sker, och vi uppmanar nu politikerna i Lund att satsa på brett våldsförebyggande arbete i skolorna.

Våldsförebyggande arbete har flera fördelar. Dels minskar det mänskligt lidande samtidigt som det främjar hälsa. Det innebär också samhällsekonomiska vinster eftersom kostnader för våldet, en kostnad som beräknas till över 45 miljarder kronor varje år i Sverige, uteblir. När våldsförebyggande arbete görs i skolan bidrar det till en tryggare skolmiljö – och förbättrade skolresultat! Att arbeta våldsförebyggande ingår dessutom i skolan uppdrag. Enligt skollagen ska skolan utforma utbildningen “i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” Kvinnojouren Lund menar därför att skolorna bör ha ett tydligare uppdrag att arbeta just våldsförebyggande – ett uppdrag som Lunds politiker bör ge utbildningsförvaltningen.

Lunds kommuns egen strategi mot våld i nära relationer säger att “Lunds kommun ska utveckla arbetet med våldsprevention. Ett våldsförebyggande arbete innebär även ett aktivt arbete för jämställdhet. Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.” Flera exempel på hur detta kan göras ges i strategin, och två exempel är att:

· Kontinuerligt arbeta med normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv

och

· Utveckla det förebyggande arbetet för att uppmärksamma våld och förtryck inom förskola/skola och kommunens öppna ungdomsverksamheter.

Det finns därmed flera olika sätt att arbeta våldsförebyggande. Vi vet att en stereotyp syn på kön och könsroller ökar risken för att använda och utsättas för våld och därför är det viktigt att genomgående arbeta med genusperspektiv och genusmedvetenhet. Konstruerade åtskillnader mellan människor leder till hierarkier och exkludering vilket gör det viktigt att arbeta normkritiskt. Kvinnojouren Lund förespråkar bägge dessa perspektiv och menar att skolan behöver fördjupa sitt arbete med dem. Som konkret metod förespråkar vi programmet MVP (mentors in violence prevention), ett program med ursprung i Kanada som har alla fördelar som nämns ovan. Programmets grundidé är att motverka passiviteten hos den som är åskådare till våld, och att bidra med konkreta verktyg och strategier för att motverka våld. Metoden fokuserar därmed inte på vem som är offer eller förövare, utan på oss alla och hur vi kan vara delaktiga i att skapa ett samhälle med mindre våld. Utvärderingar från svenska skolor som använt sig av MVP visar att eleverna upplever skolmiljön som tryggare och höjer sina betyg, att lärare får förbättrad arbetsmiljö och stannar längre på sina tjänster och att antalet våldsincidenter på skolorna minskar. Fördelarna är alltså uppenbara. Det som behövs är politisk vilja och politiska beslut för att MVP ska kunna genomföras.

Lunds kommun är inte immunt mot våld och övergrepp i skolan, på senare år har flera olika fall uppmärksammats där övergrepp begåtts av lärare och av andra elever, bland annat uppmärksammade gymnasieskolor i kommunen #tystiklassen. Lund kan bättre än så - vi kan minska våldet och öka tryggheten!

Vi föreslår därför att Lunds politiker beslutar om att införa programmet MVP som ett pilotprojekt i tre högstadieklasser på tre olika skolor med start senast våren 2020. Det kan på sikt spara liv.

Karin Stubbergaard

ordförande Kvinnojouren Lund

Publicerad 14 December 2018 10:40