Staffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén.

Staffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén. Foto: privat

Ny busslinje och nya bostäder i ny vision för framtiden

Översiktsplanen för Staffanstorp ska nu ut på samråd

STAFFANSTORP.

Den nya översiktsplanen för Staffanstorps kommun ska nu ut på samråd. Den nya visionen rymmer allt från nya bostäder till en ny busslinje.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Den nya översiktsplanen bygger på samma vision som den gamla, men den sträcker sig ett år längre fram i tiden, till år 2039.

– I den nya har vi förfinat idén om hur vi ska växa de kommande 20 åren, säger kommunens stadsarkitekt Thomas Lexén.

Sedan den förra upprättades har förutsättningarna från förändrats. Stadsarkitekten lyfter fram tre av dessa. Stråket mellan Malmö och Lund har pekats ut som en viktig tillväxtkorridor, byggandet på jordbruksmark har begränsats till förmån för förtätning och idén om Simrishamnsbanan har lagts på is.

– Det är ingen som tänker sig en sådan tågförbindelse längre. Istället diskuterar vi att ha en buss med ett exklusivt körfält istället, som stannar i Dalby, Staffanstorp, Nordanå och vidare till Malmö central.

En konsekvens av att det arbetas mer mot förtätning är att mindre yta av den högklassiga jordbruksmark som finns i Staffanstorps kommunen behöver användas. För att få bygga på jordbruksmark ställs det numera mycket högre krav på motiveringen till Länsstyrelsen.

– Samhällsnyttan måste överstiga behovet av att bevara jordbruksmark för framtiden. Samtidigt innebär förtätning att kommunen inte behöver ta lika mycket mark i anspråk med samma tillväxtmål.

I översiktsplanen pekas flera områden som det kan byggas bostäder på i framtiden. I Staffanstorp har fortsätter utbyggnaden av Sockerstan och Vikhem. Dessutom är en detaljplan för området vid den gamla vårdcentralen i centrum på gång.

– När Gullåkraskolan börjar byggas är det dags att utveckla Bråhögsområdet, och kanske bygga en ny skolan efter att den gamla rivits. Och när badhuset vid Åttan byggs kan det även bli aktuellt att bygga ut det området med fler bostäder.

Västra Hjärup kommer också att byggas ut. Utöver det finns det tankar på att förtäta.

– På så vis kan Jakriborg bli en del av helheten och inte som idag ligga som en isolerad ö.

Ett annat område som pekas ut i översiktsplanen är Flackarp och Höjebromölla. Det är också det område som Thomas Lexén tror blir den största utmaningen, eftersom det ligger vid gränsen till Lunds kommun. Därför har en fördjupad studie gjorts av området.

I planen finns också en del naturområden som i framtiden kan utvecklas till områden för kombinerad rekreation och anläggningar där regnvatten kan fångas upp. Alnarpsdiket och mossorna är exempel på sådana platser.

Samrådstiden för översiktsplanen är från den 17 juni till den 4 oktober. Under den tiden kommer det att hållas fyra samrådsmöten för allmänheten. Den 27 augusti i Staffanstorp, den 28 augusti i Hjärup, den 4 september i Nordanå och den 5 september i Flackarp.

Publicerad 17 July 2019 00:00