ANNONS

Fokus Vombsjön – Vårt Viktiga Vatten

Drygt 400 000 skåningar får sitt dricksvatten i kranen från Vombsjön. Vackert belägen mellan Övedskloster och Revinge sträcker det 12 kvadratkilometer stora vattnet, och intilliggande natur ut sig som en blank reservoar och en resurs för såväl människor som djur - och i och runt om sjön pågår ett intensivt men sårbart djurliv. Vombsjön har under många år fått leva med och försöka stå pall för stor extern påverkan från människan och med regionens framtid i sikte är projektet Fokus Vombsjön kanske ett av Skånes viktigaste naturprojekt just nu.

Information och frågestund

Tisdagen den 6 november hölls informationsmöte på Övedskloster om projekt Fokus Vombsjön och den verksamhet som bedrivs för att kartlägga och undersöka såväl själva Vombsjön som sjö och avrinningsområdet för densamma. Projektägare och huvudman för projektet är Kävlingeåns vattenråd som också är initiativtagare till projektet och idag är man totalt åtta kommuner och ett stort antal intressenter som är involverade i projektet på olika sätt. På det välbesökta mötet på Övedskloster fanns Thomas Qvist, ordförande i Kävlingeåns vattenråd, Håkan Lindqvist från LRF, samt Hans Ramel – innehavare av Övedskloster fideikommiss och därmed också intressent i stora delar av naturen i och kring Vombsjön. På mötet fanns också projektets nyckelspelare Linda Parkefelt, forskare och projektledare på forskningsenheten vid Sydvatten och Sweden Water Research och adjungerad lektor vid akvatisk ekologi på Lunds universitet - samt Anna Olsson, biolog och samordnare hos Kävlingeåns vattenråd - och sekreterare för projekt Fokus Vombsjön.

- Kävlingeåns vattenråd är en organisation som tog avstamp i ett vattenprojekt som initialt bedrevs i samarbete mellan Lund, Eslöv och Sjöbo kommuner, där själva kärnan i projektet handlade om vad man skulle kunna göra för att förbättra vattenkvaliteteten i vattendragen, berättar Anna Olsson och fortsätter:

- Samarbetet ledde till att man tog fram ett förslag som skulle gå att jobba efter och i och med det startade 1995 något som hette Kävlingeåprojektet, som täckte in så gott som hela Kävlingeåns avrinningsområde. Här hade man också kontakt med markägare och Naturskyddsföreningen – intressenter som var viktiga i projektet men som vid denna tid enbart fanns med som rådgivande aktörer.

Fokus på vatten

Vattendirektivet som kom år 2000 innebar ny lagstiftning kring hur vattenfrågor skulle bedrivas – till exempel att man ska arbeta på vattenavrinningsområdesnivå och att man ska samarbeta kring vattenfrågorna, vilket man i och för sig redan hade gjort i Kävlingeån sedan ett antal år tillbaka. Inom ramen för Vattendirektivet ser man bland annat till att statusklassa vattenförekomster och man sätter upp miljökvalitetsnormer och mål som ska nås, samt när de ska nås. De svenska vattenråden spelar en central roll i framtiden för våra svenska vattendrag och vem som helst som har någon koppling till eller intresse i ett visst avrinningsområde är välkommen att ansöka medlemskap.

Omfattande samarbeteIdag är åtta kommuner representerade i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo och Tomelilla och här finns också representanter för företag som släpper ut eller har särintresse i Kävlingeån, till exempel Sydvatten, VA-Syd, Nordic Sugar och Kraftringen. Vidare har man representanter för Naturskyddsföreningen och Fiskevårdsområdesföreningen. Arbetsgruppen i Fokus Vombsjön består av representanter från Eslövs kommun, Sjöbo kommun, Lunds kommun, LRF, markägare, yrkesfisket, sportfisket, Sydvatten, Kävlingeåns vattenråd och Länsstyrelsen - som är adjungerad part.

- Det här projektet är en långsiktig satsning från Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten – och det har egentligen inget slutdatum. Den nuvarande arbetsplanen ligger på 4 år, fram till 2021, men det är ett rörligt dokument och kan och kommer att förändras efter hand som tiden går och förutsättningarna ändras på olika vis eller nya behov eller möjligheter uppstår. Att påverka och ändra tillståndet i en hårt belastad sjö som till exempel Vombsjön tar tid – och därför kommer det med stor sannolikhet att läggas en ny flerårsplan när vi börjar närma oss 2021, säger Linda Parkefelt och fortsätter:

- Problem som skapats över tid går inte att ställa tillrätta över en natt och det finns inte några quick-fixar för vår natur. Det handlar istället om att sammanfatta läget och utifrån det dra slutsatser som optimerar vårt arbete med Vombsjön över tid - göra ”rätt” saker och att låta det få ta den tid det behöver. Vi behöver ta tillvara allas intressen i ett hållbarhetsperspektiv och vi måste tänka samexistens när det handlar om Vombsjöns framtid.

Information till alla

Fokus Vombsjön finansieras i första hand av Sydvatten och Kävlingeåns vattenråd men eftersom projektet består av olika delar så söks det även pengar från annat håll efterhand som det blir relevant och det finns en tydlig koppling. Till exempel planerar man att söka medel från LOVA -Landsbygdsprogrammet och LONA - Lokala vattenvårdsprojekt. Under resans gång vill man naturligtvis informera om vad man gör och vilka resultat som nås. Det gör man dels via den egna hemsidan www.fokusvombsjon.se men också via informationsmöten, temadagar, externa presentationer och andra insatser.

Att säkra för framtiden

Vombsjön är en av naturen och tiden skapad sjö med tillrinning och avrinning på stora arealer. Sjön mäter 12 kvadratkilometer och har ett medeldjup på 6 meter, på det djupaste 16 meter. Vattnet i sjön har en omsättningstid på cirka 9 månader och av de vattendrag som leder vatten till sjön, är Björkaån det största. Sjöns placering – mitt i ett intensivt och vidsträckt odlingsområde gör att det genom åren tillförts en mängd näringsämnen från landskapet runt om vilket i sin tur gör att sjön är rejält övergödd. Såväl internt som extern fosforbelastning från både jordbruk och privata enskilda avlopp av bristande kvalitet har över lång tid lett till en situation som nu alltså är under lupp och åtgärd. Projekt Fokus Vombsjön är ett samverkansprojekt där ambitionen är att med allas goda tankar, idéer, kunskap och insatser skapa en väg fram för att hitta en balans i vattnet och den vegetation som finns i och runt sjön för att på så sätt skapa ett hållbart tillstånd för såväl djur som människor framöver.

- När det gäller fosforläckage från jordbruket så har man hittills, via en rad åtgärder lyckats reducera till runt 10 ton per år, en siffra som måste bli ännu lägre – samtidigt som vi vet att sjöns bottensediment rymmer runt 230 ton fosfor som utgör en besvärande omständighet i arbetet med att återställa balansen i sjön, säger Anna Olsson.

Vad kan jag själv göra som privatperson då för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag?

· Se till att man har ett godkänt avlopp om du nu har ett enskilt sådant.

· Var uppmärksam på hur mycket tvål, tvättmedel och diskmedel man använder och släpper ut.

· Lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket istället för att spola ner dem i toaletten eller slänga dem.

· Var noga med hur du hanterar sina hushållskemikalier, färg och annat. Att hälla ut i vasken eller avloppet är inte okej utan det ska lämnas till återvinningen.

· Hålla igen på gödsling och bekämpningsmedel i trädgården – och självfallet tvättar du inte bilen i hemmamiljö, på tomten eller på vägen - utan gör det på platser där spillvattnet tas omhand på ett kontrollerat sätt.